Sở Thông Tin & Truyền Thông Hà Tĩnh

Hệ Thống đánh giá chính quyền điện tử

Hỗ trợ Kỹ thuật: 0984.815.103 (Đ/C: Tiến) -- Hỗ trợ nghiệp vụ: 0985992525 (Đ/C: Dũng)